Sterk in Sport- en Spelevenementen

NCS-Statutenservice biedt uitkomst

NCS-Statutenservice biedt uitkomst
‘Mogen we even de schade op jou verhalen?’
Tekst en foto: Jan Soek
Leden van een vereniging zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en schade binnen hun club. De vereniging is als ‘rechtspersoon’ hiervoor zelf aansprakelijk. Maar ja, als er binnen een club van zo’n ‘rechtspersoon’ niet- of nauwelijks sprake is? “Dan kan het maar zo dat een bestuurder, of zelfs het hele bestuur, hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld”, waarschuwt het Hoofd Ledenorganisatie van de NCS, Fred Peters.
Het was daarom dat Peters, samen met de verenigingsmanager van Sportbureau Alkmaar, Paul Bollen, onlangs een presentatie in Alkmaar verzorgde om bestuurders te informeren over dit risico. “Het blijkt dat teveel besturen niet op de hoogte zijn van de mogelijke consequenties die dit heeft om in het bestuur van een sportclub actief te zijn.”  Paul Bollen beaamt dit risico: “Aansprakelijkheid binnen verenigingen is een onderwerp dat te weinig aandacht krijgt. Een bestuurder accepteert vaak, zonder dat hij er zich van bewust is, een grote verantwoordelijkheid wanneer hij bijvoorbeeld, samen met een aantal enthousiaste mensen, een recreatieclub begint. Als zich vervolgens een probleem voordoet, is de bestuurder vaak niet volledig gedekt en is hij dus persoonlijk aansprakelijk.” Problemen waarmee, in min of meer ernstige mate, elk bestuur binnen een club wel een keer te maken krijgt. Fred Peters: “Je kunt daarbij denken aan ‘ongelukjes’ zoals het ongelukkig terecht komen van een toeschouwer die van een tribune valt omdat een leuning loszit. Maar ook een aan turnvereniging die in de problemen kwam omdat een jonge turnster tijdens een training uit de ringen viel. De ouders stelde de club aansprakelijk en werden in het gelijk gesteld omdat bleek dat niet één maar twee begeleiders noodzakelijk waren bij het ‘opvangen’ van het meisje en derhalve de club niet voldaan had aan de zorgplicht. En, hoeveel verenigingen maken duidelijk waar hun vrijwilligers al- dan niet verantwoordelijk voor zijn, laat staan dat ze deze verantwoordelijkheden op papier zetten! Dat gebeurt zelden! Dan kun je dus situaties krijgen waar bijvoorbeeld een vrijwilliger een lichtmast van zijn club in klimt om een lamp te vervangen waarbij hij echter naar beneden valt. De vereniging is in dat geval aansprakelijk.” Peters wijst ook op de risico’s die een vereniging loopt als het om de centjes gaat. “Ik weet dat er gelukkig zelden sprake van is, maar het zal je gebeuren dat je als bestuur met het onbevoegd afsluiten van overeenkomsten, denk aan sponsorcontracten, of –nog erger- met fraude  geconfronteerd wordt. Let wel, niet alleen een bestuur kan aansprakelijk wordt gesteld, maar ook tegen trainers, vrijwilligers en zelfs de leden kan een klacht wordt ingediend. Immers, iedereen die deel uitmaakt van een club is aan te spreken op haar handelen en gedragingen!”
Sluit risico’s uit
Een bestuur, maar in feite alle leden binnen een vereniging, loopt dus een risico als de club geen rechtspersoon is? Fred Peters: “ Dat klopt. In de praktijk zie je dat clubs die niet ingeschreven zijn bij een landelijk erkende sportbond, zoals de NCS,  meestal geen volledige rechtsbevoegdheid bezitten. Oorzaak is dat er helaas besturen zijn die menen dat aansluiting bij een bond een financieel voordeeltje oplevert, maar daarmee wel een bepaald risico nemen omdat zij in feite beperkt rechtsbevoegd zijn. Een rechtsbevoegdheid waarvan slechts sprake is indien in de statuten onder andere juist die persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders zoveel mogelijk wordt uitgesloten. Statuten die vervolgens ook in een notariële acte dienen te worden opgenomen. Verenigingen die zich aansluiten bij landelijk erkende sportbonden ervaren dit risico minder omdat die rechtspersoonlijkheid voorwaarde is om lid te worden. Zodoende zijn zij gedekt en is de vereniging als ‘geheel’-dus niet individuele bestuurders, trainers, kader en leden- in principe aansprakelijk. Ja, ik realiseer mij dat het allemaal erg ingewikkeld klinkt. Vandaar dat wij sinds kort een NCS Statutenservice in het leven hebben geroepen voor clubs die geen volledige rechtsbevoegdheid bezitten. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van standaardstatuten die vervolgens een notaris passeren. Daarmee wordt een vereniging volledig rechtsbevoegd en ondervang je onder andere problemen zoals ik die aangaf. Als een club besluit tenminste drie jaar lid te worden van de NCS en minimaal de –lage- basiscontributie betaalt, wordt  voor deze service een eigen bijdrage van slechts 150 euro gevraagd.”
Info
Het zou zomaar de moeite waard kunnen zijn om risico’s, indien u als bestuur onverwacht aansprakelijk wordt gesteld voor misschien wel nooit verwachte schade, te voorkomen. Fred Peters informeert u graag over de nieuwe NCS Statutenservice. U kunt hem bellen via 020 636 3061. Mailen kan ook via: verenigingsondersteuning