Sterk in Sport- en Spelevenementen

Privacyverklaring Recreators Sportteam

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de nieuwe privacywetgeving, is per 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing voor alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken in alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in Nederland. Het doel van de AVG is om twee belangen te waarborgen. Enerzijds de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van hun (deels of geheel geautomatiseerde) gegevens, anderzijds het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU door harmonisatie van regelgeving.

Recreators Sportteam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;

• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

• uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

• wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verwerking van persoonsgegevens Recreators Sportteam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers

Persoonsgegevens worden verwerkt t.b.v. de doelstelling(en): · Administratieve doeleinden; · Het afhandelen van uw betaling; · Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; · Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; · Om goederen en diensten bij u af te leveren; · Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; · Het uitvoering geven aan een opdracht; · Bijhouden van en communiceren over aanwezigheidsregistratie; · Uitgifte van diploma’s of certificaten.

De grondslag voor deze gegevens is: ·

De schriftelijke overeenkomst of schriftelijke aanmelding. · Het uit kunnen voeren van de overeengekomen opdracht. · Wettelijke verplichting (bv. de belastingwetgeving). Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan gevraagd worden om de volgende persoonsgegevens: - Bedrijfsnaam en gegevens - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats en land - (Zakelijk) Telefoonnummer - (Zakelijk) E-mailadres - Betalingsgegevens Bewaartermijn:

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de periode dat er een lopende opdracht is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 8 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan trainingen en opleidingen Persoonsgegevens worden verwerkt t.b.v. de doelstelling(en): ·

Administratieve doeleinden; · Het afhandelen van uw betaling; · Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; · Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; · Om goederen en diensten bij u af te leveren; · Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; · Het uitvoering geven aan een opdracht; · Bijhouden van en communiceren over aanwezigheidsregistratie; · Uitgifte van diploma’s of certificaten.

De grondslag voor deze gegevens is:

De schriftelijke overeenkomst of schriftelijke aanmelding. · Het uit kunnen voeren van de overeengekomen opdracht. · Wettelijke verplichting (bv. de belastingwetgeving). Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan gevraagd worden om de volgende persoonsgegevens: - Bedrijfsnaam en gegevens - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats en land - (Zakelijk) Telefoonnummer - (Zakelijk) E-mailadres - Betalingsgegevens Bewaartermijn: Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de periode dat er een lopende opdracht is (geheel afgeronde training of opleiding) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 8 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens vanuit contactformulier op de website

Persoonsgegevens worden verwerkt t.b.v. de doelstelling(en): · Communicatie over uw (aan)vraag, opmerking of klacht. De grondslag voor deze gegevens is: · Uw schriftelijke aanvraag via de website Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan gevraagd worden om de volgende persoonsgegevens: - Voor- en achternaam - (Zakelijk) E-mailadres Bewaartermijn: Uw persoonsgegevens worden opgeslagen tot de communicatie over uw (aan)vraag, opmerking of klacht is afgerond.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Recreators Sportteam verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Minderjarigen Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website. Wij hebben geen intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eight-trainingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming  Recreators Sportteam neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  Recreators Sportteam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden  Recreators Sportteam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Recreators Sportteam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via maarten@recreators.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Recreators Sportteam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar imaarten@recreators.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Recreators Sportteam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Wijzigingen Recreators Sportteam behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u deze hebt afgegeven. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Contact

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:

Recreators Sportteam p/a: Ooievaarshof 47 – 3862 KR Nijkerk (gld)

Website: www.recreators.nl

Telefoon: 06-55167035

Inwerkingtreding Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.