Sterk in Sport- en Spelevenementen

OPLEIDING TOT LEIDERSPORTIEVE RECREATIE 2 EN 3

OPLEIDING TOT LEIDER SPORTIEVE RECREATIE (VOORHEEN RECREATIE SPORTLEIDER-A)
 
Samenwerking met RECREATORS Sportteam
Het Recreators sportteam heeft ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden en geven van de RSL-A cursussen en zij werken samen met gemeenten en organisaties. Op basis van de behoeften en mogelijkheden kan men een cursus op maat maken voor de organisatie en deelnemers. Afhankelijk van de deelnemers kunnen er accenten gelegd worden op , leeftijdsgroepen, takken van sport en rekening gehouden worden met verschillende culturele achtergronden.  Uniek is dat een vast onderdeel van de cursus is het kennismaken en oefenen met de Automatische Externe Defibrillator (AED). Recreators sportteam neemt de complete organisatie van de cursus uit handen vanaf de kennismakings- en informatiebijeenkomst tot en met het examen. In overleg met de organisatie en de deelnemers dient bekeken te worden hoeveel en welke extra begeleiding er nodig kan zijn.
De organisatie draagt zelf zorg voor de sportaccommodatie, het werven van de deelnemers en het innen van de deelnemersgelden.
Het Recreators Sportteam heeft ingespeeld op de invoering van de vernieuwde opleiding Leider Sportieve Recreatie niveau 2 en 3 en beschikt over een volledig team van experts, coaches, praktijkbegeleiders en PVB beoordelaars die door de NSA zijn gecertificeert.   
  
Inleiding
Het organiseren van sport- en spelactiviteiten en het leiding geven daaraan wordt zowel door vrijwilligers als professionals gedaan. Het is verantwoordelijk werk dat hoge eisen stelt aan het uithoudings- en doorzettingsvermogen van de betrokkenen. De recreatiesportleiders zijn door hun praktische kennis en ervaring een steun en toeverlaat voor de recreatieve sporters. Het opzetten van recreatieve activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen en het leiding geven aan deze doelgroepen zijn zaken die vragen om specifieke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden.
Om deze activiteiten in goede banen te leiden en op een verantwoorde wijze vorm en inhoud te geven, konden de vrijwilligers van uw lidverenigingen voorheen de opleiding tot Recreatiesportleider Algemeen (RSL-A) volgen. Met de komst van de nieuwe Kwalificatie Structuur Sport (KSS) is er een aantal jaren geleden meer lijn gekomen in de opleidingen bij sportbonden. De NSA heeft in dat kader haar RSL-A opleiding omgevormd tot een competentiegerichte opleiding, met als nieuwe naam: Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 2 en niveau 3.
Een competentie is een samenspel tussen kennis, vaardigheden en houding op een bepaald gebied. Vaardigheden en houding kunnen de vrijwilligers niet uit de boeken of vanachter hun bureau leren. Dit moeten zij in de praktijk ervaren. Daarom bestaan de LSR-opleidingen uit veel praktijkopdrachten. Theorie vormt daarbij een ondersteunende rol. Consequentie is wel dat de cursisten veel zelfdiscipline moeten hebben om een opleiding op niveau 2 of 3 te voltooien.
Met het diploma in hun bezit kunnen zij binnen de sportieve recreatie alle kanten op. Denk naast sportverenigingen aan basisscholen, buitenschoolse opvang, welzijnswerk, club- en buurthuiswerk, sporthalbeheer, jeugdvakantiewerk, speeltuinwerk, scouting, campings, recreatiebedrijven, evenementenorganisaties, outdoorbedrijven en het gevangeniswezen. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op bevoegde Leiders Sportieve Recreatie. Wanneer gediplomeerden niet alleen voor
 
Doelgroep
De opleiding Leider Sportieve Recreatie niveau 2 (LSR-2) is bedoeld voor iedereen van 16 jaar en ouder en er is geen specifieke vooropleiding vereist. De opleiding Leider Sportieve Recreatie niveau 3 (LSR-3) is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder en de vooropleiding moet minimaal VMBO zijn.
De LSR-opleidingen zijn ook interessant voor iedereen die opgeleid wordt voor of werkzaam is in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs, of studeert aan een ROC, Cios of ALO.
Inleiding
Het organiseren van sport- en spelactiviteiten en het leiding geven aan de deelnemers wordt zowel door vrijwilligers als professionals gedaan. Het is verantwoordelijk werk dat hoge eisen stelt aan het uithoudings- en doorzettingsvermogen van de betrokkenen. De Leiders Sportieve Recreatie zijn door hun praktische kennis en ervaring een steun en toeverlaat voor de recreatieve sporters. Het opzetten van sportieve recreatieve activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen en het leiding geven aan deze doelgroepen zijn zaken die vragen om specifieke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden. Tijdens de opleiding LSR-2 of LSR-3 maakt u zich die vaardigheden eigen. De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. De opleiding is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Doel
Het doel van de LSR-opleiding is het aanreiken van kennis en vaardigheden waardoor de deelnemers op een verantwoorde, eigentijdse en stimulerende wijze leiding kunnen gaan geven aan groepen en/of individuele recreatieve sporters.
Werkwijze
Tijdens de opleiding wordt met behulp van diverse werkvormen ingegaan op de volgende onderwerpen:
 • Methodiek en didactiek van de Sportieve Recreatie;
 • Verantwoord (bege)leiding geven (technisch en pedagogisch);
 • Sport- en spelrepertoire;
 • Materialenkennis;
 • Organisatie van kleine en grotere (recreatieve) activiteiten en evenementen;
 • Voorkomen van blessures en ongevallen (EHBSO).
Tijdens de opleiding Recreatiesportleider Algemeen (RSL-A) maakt u zich die vaardigheden eigen. De opleiding wordt afgesloten met een examen. De opleiding is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).De opleiding tot Recreatiesportleider-A is van oorsprong een vrijwilligersopleiding voor mensen vanaf 17 jaar, die voornemens zijn of belangstelling hebben om te leren les- en leidinggeven in recreatieve bewegingsactiviteiten.De opleiding is primair bedoeld om vrijwilligers binnen het werkveld sport, sportvereniging, recreatie, club- en buurthuiswerk, scouting, camping, wijkgericht werken ed. deskundigheid te bezorgen in het les- en leidinggeven bij sport- en spelactiviteiten. De opgeleide recreatiesportleiders moeten in staat zijn om, na het behalen van het diploma en het opdoen van de nodige ervaring, zelfstandig les- en leiding te geven aan groepen mensen, die bewegingsactiviteiten willen beoefenen op een recreatieve manier.
 
De opleiding:
De opleiding duurt 80 studiebelastingsuren (dwz. 26 weken x 2,5 uur of 12 zaterdagen van 7 uur), 25 stage-uren en daarnaast een eigen studiebelasting van ca. 80 uur ( dwz. naast een cursusbijeenkomst ook een avond ter voorbereiding van bv. lesopdrachten, het verwerken van de stageverslagen etc.)
 
De opleiding is globaal verdeeld in drie blokken:
 
!e blok-  de cursisten krijgen les en leren repertoire, theorie over recreatiesport en sportgezondheidsleer het eerste blok kan worden afgesloten met een zaterdag, waarbij aandacht besteed wordt aan o.a. bosspelen) (ca. 8 weken)
 
2e blok – de cursisten krijgen lesopdrachten en komen voor de groep te staan als lesgever, de docent wordt observator en geeft cursisten adviezen en aanwijzingen m.b.t. het lesgeven. Daarnaast wordt er weer aandacht besteed aan de theorie. het tweede blok kan worden afgesloten met een zaterdag, waarbij de cursisten lesgeven, o.a. bosspelen) (ca. 8 weken)
 
3e blok – afrondende fase van de cursus. In deze fase wordt er veel aandacht besteed aan het leren organiseren, draaiboekontwikkeling en examenvoorbereiding. (ca. 8 weken)
 
Examen: dit bestaat uit een praktijkdeel, waarbij groepen cursisten hun bekwaamheden aan een examencommissie tentoonspreiden, daarna volgt een mondeling theorie-examen van ca. 25 minuten.
 
Beoogd resultaat
Aan het eind van de opleiding bent u in staat om:
·         recreatieve behoeften te signaleren bij de diverse doelgroepen;
 • passende sport- en spelactiviteiten te organiseren;
 • op deskundige en creatieve wijze activiteiten aan te passen aan de keuze en het niveau van de deelnemers;
 • de juiste technische en pedagogische vaardigheden in te zetten;
 • de deelnemers te stimuleren en enthousiasmeren;
 • blessures en ongevallen te voorkomen en te signaleren;
 • verantwoord leiding te geven.
 
 
Vergoedingen:
In principe is het een vrijwilligersopleiding, die de cursist de bevoegdheid geeft om les- en leiding te geven. Dus om niet, slechts een attentie aan het einde van de activiteit. Het is bekend, dat sommige organisaties de recreatiesportleiders in dienst nemen, soms als ID-baner (toen het nog mogelijk was), soms als betaalde vrijwilliger of als beroepskracht. In het land komen alle varianten voor.
 
Financiën:
De kosten voor de opleiding LSR 2 of 3 voor de individuele cursist worden bepaald door de organisatie die de cusrus organiseerd. De werkelijke kosten liggen rond de € 550 per cursist voor de gehele opleiding. Voor het cursusmateriaal moet u rekenen op zo’n € 50,-. De reiskosten naar de cursuslocatie zijn voor uw eigen rekening.
 
De meeste cursussen worden aangeboden door gemeenten en andere organisaties die met de opleiding het doel hebben om de cursisten na het examen in te kunnen zetten bij activiteiten in de wijken sporthallen en bij de organisatie. De deelnemerskosten zijn dan aanzienlijk lager voor de cursist. Soms wel geheel gratis. Echter, uit ervaring van jaren is bekend, dat een “gratis” cursus nooit echt “iets voorstelt”. Daarom wordt het het advies gegeven, dat een organisatie, die voor ‘haar’ cursisten de cursusgelden wil betalen, dit achteraf moet doen en tevens deze groep een contractje moet laten tekenen, dat men voor een bepaalde periode actief blijft na het behalen van het diploma.
 
Informeer bij uw gemeente naar een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten. Vrijwilligerswerk en recreatiesport worden door veel gemeenten belangrijk gevonden en dat leidt vaak tot subsidiemogelijkheden voor cursussen op deze gebieden. Zo’n subsidie kan u aardig wat geld schelen.